Členská schôdza 4.11.2023 Žilina -zápisnica

Členská schôdza 4.11.2023 Žilina -zápisnica.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Po schválení programu schôdze bol jednohlasne zvolený zapisovateľ a dve osoby pre sčítavanie hlasov.

Zapisovateľ : Denisa Kollárová – Cotiofanová

Sčítavanie hlasov: Veronika Králová, Mgr. Martina Kolejáková

Predstavenie doterajších členov výboru – Mgr. Elena Hrtánková, Denisa Kollárová, Veronika Králová, Anita Kopčoková, Nikoleta Bojnanská

Správu o činnosti ASPS 2018-2023 a správu o hospodárení prečítala predsedkyňa ASPS .

Plánované semináre v roku 2024 – 13.1.2024 Pudel (Zvolen) , 10.-11.2.2024 Dentálna hygiena Prešov a Žilina

Sekcia Semináre -členovia: Veronika Králová, Nikoleta Bojnanská, Denisa Kubalová, Zuzana Vitková, Mgr. Vanessa Šavelová, Daniela Butková, Marianna Antalová, Cindy Hladká

Sekcia Kurzy -lektori : Elena Hrtánková, Denisa Kollárová-Cotiofanová, Veronika Králová, Ivana Blaho

Členovia asociácie boli oboznámení s tvorbou novej stránky , o podaní žiadosti o ochrannú známku , o možnosti akreditácie, možnosti poistenia členov ASPS – zodpovednosť za spôsobenú škodu pri práci.

Prečítanie stanov a diskusia k stanovám, jednohlasné schválenie stanov.

Návrh členského na rok 2024 vo výške 40€ bol jednohlasne schválený

Voľba výboru a revíznej komisie : -navrhnutí členovia súhlasili so svojou nomináciou

Predseda: Mgr. Elena Hrtánková

Podpredseda : Denisa Kollárová- Cotiofanová

Ekonóm: Nikoleta Bojnanská

Matrikár: Veronika Králová

Členovia výboru: Zuzana Vitková

Ivana Blaho

Daniela Butková

Revízna komisia:

Predseda: Anita Kopčoková

Členovia: Vanessa Šavelová

Alexandra Beisetzer

Všetci členovia boli jednohlasne schválení členskou schôdzou

Zapísala: Denisa Kollárová Cotiofanová ………………………………………………………………………………………