Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ASPS

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom služby (ďalej len strihač) a príjemcom služby (ďalej len zákazník).

Službou (ďalej len úprava) sa pre potreby týchto VOP bude rozumieť akákoľvek činnosť objednaná a vykonaná v salóne, ktorá súvisí so psom.

Povinnosti strihača

Strihač je povinný:

Prijať na úpravu psa, ktorý bol riadne objednaný.

Udržiavať salón v čistote a v prípade strihania psov s ektoparazitami a kožnými chorobami, dezinfekciou zabrániť ďalšiemu šíreniu parazitov a chorôb.

Upraviť psa podľa požiadaviek zákazníka a bez jeho vedomia nerobiť úpravy, ktoré si sám nevyžiadal.

Zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodilo zdravotný stav psa.

Dohliadať na správanie psa a za žiadnych okolností ho nenechať počas úpravy na stole bez dozoru.

V prípade náhodného ublíženia (odstrihnutie bradavice, zaškrabnutie do kože, atď.) o tomto zákazníka bezodkladne pri odovzdávaní upovedomiť.

V prípade náhodného ublíženia vykonať úkony na odvrátenie zhoršenia zdravotného stavu (prvá pomoc zo strany strihača). Ak tento nie je schopný podať prvú pomoc v dostatočnom rozsahu, je povinný zabezpečiť takúto pomoc zo strany veterinárneho lekára. V prípade že strihač takýmto konaním spôsobí zákazníkovi škodu, je povinný mu ju nahradiť.

Upozorniť zákazníka na skutočnosti zistené počas úpravy (prítomnosť parazitov, kožných chorôb, prípadne iných chorôb a zmien na psovi).

Mať uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní veterinárnej starostlivosti minimálne s jedným veterinárnym lekárom.

Ihneď po ukončení úpravy psa, kontaktovať zákazníka pokiaľ nebolo pred úpravou dohodnuté inak.

Mať umiestnený cenník úprav na viditeľnom a dostupnom mieste a účtovať ceny v súlade s týmto cenníkom.

Po kontrole a upozornení zo strany zákazníka, vykonať doúpravu ktorú si zákazník vyžiada.

Používať profesionálnu strihačskú techniku a kozmetické prípravky určené na psov.

Vykonávať prax na základe certifikátu vydaného po absolvovaní kurzu na úpravu psov, ktorý bol vedený osobou (osobami), ktorej teoretické znalosti a praktické zručnosti sú na takej úrovni, aby bola schopná takýto kurz viesť. Certifikát musí byť dostupný k nahliadnutiu pre zákazníka ak o to tento požiada.

Dostatočným spôsobom informovať zákazníka, ktoré z plemien je schopný upraviť podľa štandardu – výstavná úprava.

Nepoužívať utlmujúce a uspávacie prostriedky z výnimkou prípadov, že o to bude strihač požiadaný zákazníkom a vzhľadom k povahe psa nebude iná možnosť ako úpravu vykonať. Podať takýto prostriedok môže iba veterinárny lekár.

Práva strihača

Byť informovaný o zdravotnom stave psa, prípadne iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na úpravu psa prípadne jeho zdravotný stav.

Odmietnuť prijať na úpravu psa, ktorý nemá potvrdenie o pravidelnom očkovaní a odčervení (platný očkovací preukaz), resp. príde v stave, ktorý nespĺňa základné predpoklady na následnú úpravu (hárajúca fena, extrémne zanedbaný alebo zablšený pes, agresívny pes, zlý zdravotný stav, atď.)

Odmietnuť prijať na úpravu psa, pokiaľ tento nebol prinesený na dohodnutý termín úpravy včas.

Požadovať za úpravu cenu podľa platného cenníka salóna.

V prípade nezaplatenia účtovanej ceny je strihač oprávnený zadržať psa, kým nebude cena za úpravu uhradená.

Požadovať finančnú kompenzáciu za stratený čas od zákazníka, ktorý sa nedostavil na dohodnutý termín úpravy a túto skutočnosť neoznámil s dostatočným predstihom vopred.

Vyhotovovať fotodokumentáciu a používať ju na prezentáciu salóna a prácu strihačov.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný:

Priniesť psa riadne a náležite zaočkovaného a odčerveného. Uvedenú skutočnosť preukázať platným očkovacím preukazom.

Priniesť psa na úpravu včas na dohodnutý termín.

Priniesť psa riadne vyvenčeného.

Oznámiť strihačovi pri odovzdávaní psa na úpravu skutočnosti, ktoré by mohli skomplikovať prácu strihača, resp. ju značne predĺžiť (výskyt bĺch a iných parazitov, bradavíc, výrastkov, ekzémov, agresivita psa, precitlivenosť na určité časti tela, háranie súk a choroby ako napr. epilepsia alebo choroby srdca).

Oznámiť a dostatočným spôsobom opísať požadovanú úpravu. V prípade, že sa tak neuskutoční a zákazník pri preberaní nie je s úpravou spokojný, tento nie je oprávnený strih reklamovať.

Oznámiť strihačovi, kto po ukončení úpravy psa vyzdvihne a poskytnúť mu telefonický kontakt a túto osobu.

Od odovzdania psa na úpravu, byť telefonicky zastihnuteľný (pre prípadné ďalšie poskytnutie informácii).

V prípade, že zákazník po dohode so strihačom ostáva v priestoroch salóna počas úpravy, je povinný správať sa podľa pokynov strihača, tak aby svojím prípadným správaním nekomplikoval jeho prácu.

Pri preberaní skontrolovať úpravu psa a v prípade nespokojnosti ihneď oznámiť svoje výhrady strihačovi. Tento posúdi opodstatnenosť výhrad a prípadne vykoná nápravu. Neskoršia reklamácia nebude môcť byť akceptovaná.

Pri preberaní skontrolovať psa a oznámiť strihačovi prípadné zmeny zdravotného stavu, ktoré na svojom psovi pred úpravou nespozoroval. Neskoršie výhrady budú posudzované individuálne podľa druhu ťažkostí a možnosti ich vzniku pri úprave. V prípade že došlo k zmene zdravotného stavu v priamej súvislosti s úpravou psa a je nutné veterinárne ošetrenie, bude zákazníkovi odporučený veterinárny lekár, s ktorým má strihač uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní veterinárnej starostlivosti. Ak zákazník navštívi iného veterinárneho lekára, nemusia mu byť všetky náklady na zdravotnú starostlivosť uznané ako opodstatnené a primerané.

Prísť si prevziať psa čo najskôr po oznámení o ukončení úpravy, ak nebolo pred úpravou dohodnuté inak.

Zaplatiť za úpravu cenu účtovanú podľa platného cenníka salóna, vrátane všetkých príplatkov.

Práva zákazníka

Žiadať od strihača odborné rady týkajúce sa starostlivosti o srsť psa a jej výživu.

Žiadať odporučenie strihovej úpravy, ktorá bude pre jeho psa najlepšia z estetického a zdravotného hľadiska, prípadne následnej starostlivosti o srsť.

Žiadať náhradu škody za veterinárne ošetrenie, ak je nesporne preukázateľné že k poškodeniu zdravotného stavu došlo počas alebo v priamej súvislosti s vykonávanou úpravou. Netýka sa prípadov kedy k tomu došlo v priamej súvislosti s nedostatočným informovaním o zdravotnom stave psa.

Žiadať doúpravu psa pokiaľ má opodstatnené výhrady k úprave.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky Asociácie strihačov psov Slovenska zároveň slúžia ako dohoda medzi strihačom a zákazníkom.

Zákazník úkonom objednania psa na úpravu súhlasí s uvedenými podmienkami a bude sa nimi rovnako ako strihať riadiť.

Všeobecné obchodné podmienky platia od 21. 11. 2009

Výklad základných pojmov

Úprava – strihanie, trimovanie, kúpanie, rozčesávanie, vytláčanie análnych žliaz, čistenie uší a zubov, strihanie pazúrov, atď

Strihač – osoba vykonávajúca úpravu psa alebo majiteľ salónu, pokiaľ to nie je tá istá osoba

Zákazník – majiteľ psa, osoba ktorá psa do salónu priviedla, resp. ktorá má psa po ukončení úpravy zo salónu prevziať