Stanovy ASPS na kalendárny rok

1.Úvodné ustanovenie

1. Asociácia strihačov psov Slovenska (ďalej len Asociácia, ASPS) je občianske združenie so sídlom
Pod Urpínom 10, 974 01 Banská Bystrica a zastrešuje strihačky podnikajúce alebo zamestnané v odbore úpravy psov. Asociácia vzniká schválením stanov na zakladajúcej členskej schôdzi , ktorú zvoláva prípravný výbor.
2. ASPS je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva

 

2. Členstvo v Asociácii

Podmienky členstva:

Členom Asociácie sa môže stať každý strihač (fyzické osoby staršie ako 18. rokov), ktorý túto činnosť vykonáva v rámci živnosti a má  aspoň dva roky praxe,

alebo zamestnanecsalónu pre psov s požadovanou dĺžkou praxe – po predložení potvrdenia od zamestnávateľa resp. zamestnávateľov,

alebo strihač, ktorý túto činnosť vykonáva v rámci živnostibez ohľadu na dĺžku praxe a absolvoval  minimálne dva semináre organizované ASPS

Výnimka bola udelená len zakladajúcim členom.
O mimoriadnom prijatí rozhodne členská schôdza alebo výbor ASPS.

Výšku členského poplatku na kalendárny rok stanovuje členská schôdza.

Po splnení všetkých podmienok ASPS vydá osvedčenie o členstve, ktoré platí jeden kalendárny rok. Členovia si osvedčenia prevezmú na členskej schôdzi osobne, prostredníctvom splnomocneného zástupcu alebo bude zaslané poštou doporučene.

Členstvo v ASPS zaniká:

V prípade že člen nezaplatí ročný členský príspevok najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roku bude mu na najbližšej členskej schôdzi zrušené členstvo v ASPS.
Členstvo taktiež zanikne:
– vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z Asociácie
– vylúčením člena (v prípade závažného porušenia predpisov ASPS) Člena môže vylúčiť na základe rozhodnutia výbor Asociácie, ktorý rozhodnutie doručí členovi. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie doručí výboru a ten odvolanie predloží členskej schôdzi ktorá rozhodne. Voči rozhodnutiu členskej schôdze sa nedá odvolať.
– úmrtím člena
– ak člen svojou činnosťou poškodzuje dobré meno ASPS
– ak sa člen v príslušnom kalendárnom roku nezúčastní žiadnej akcie usporiadanej ASPS.

Člen, ktorého členstvo zaniklo z iného dôvodu ako pre nezaplatenie členského, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za príslušný kalendárny rok. 

Práva a povinnosti členov Asociácie:

Členovia Asociácie majú právo:
a)zúčastňovať sa na členských schôdzachabyť informovaní o všetkých záležitostiach Asociácie
b) voliť a byť volený do orgánov Asociácie (okrem cudzích štátnych príslušníkov, členov do 18 rokov a právnických osôb)
c) zúčastňovať sa na činnosti Asociácie a všetkých akciách organizovaných Asociáciou,využívať výhody Asociácie
d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)
e) predkladať návrhy a pripomienky na činnosť

Členovia Asociácie majú povinnosť:
a) dodržiavať Stanovy a Všeobecné obchodné podmienky ASPS
b)minimálne 1 krát v kalendárnom roku, zúčastniť sa členskej schôdze konanej ASPS alebo  seminára, kurzu strihania, súťaže, prípadne zúčastniť sa strihačskej súťaže v zahraničí ako súťažiaci
c)hlásiť Asociácii akékoľvek zmeny napr. priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo
d)platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky
e)plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov Asociácie a zo zverenej funkcie
f)zdržať sa činností, ktoré by poškodili dobré meno Asociácie, taktiež zdržať sa neetického správania a osočovania členov ASPS

Vznik a zánik členstva

Členstvo v ASPS vzniká schválením záväznej prihlášky za súčasného splnenia všetkých stanovených podmienok a zaplatením členského.

 

3. Činnosť Asociácie

– pomáha pri odbornom raste strihačov usporadúvaním kurzov a seminárov podľa požiadaviek členov
– pomáha  pri výbere strihacej techniky a zariadení salónu
– vydáva osvedčenia o členstve
– vyberá príspevky na činnosť schválené členskou schôdzou
– dozerá na dodržiavanie predpisov Asociácie, prešetruje prípadné podnety zo strany zákazníkov salónov      –  na základe dohody môže Asociácia spolupracovať s ostatnými chovateľskými a strihačskými  klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky ( na konkrétnu akciu, ktorú schváli výbor ASPS)
– nadväzuje kontakty so zahraničnými strihačskými, chovateľskými klubmi a kynológmi. Získané pozitívne skúsenosti využíva vo svojej činnosti.

ASPSsvojou činnosťou nesleduje podnikateľské ani iné komerčné ciele – osoby v ňom združenénesmú vykonávať činnosti, ktoré nie sú v súlade s etikou.

 

4. Orgány ASPS

Orgánmi klubu sú:
a)členská schôdzanajvyšší orgán ASPS
b)výbor klubuštatutárny a výkonný orgán ASPS
c)kontrolór ASPS

Členská schôdza
Je vrcholným orgánom Asociácie. Schvaľuje stanovy a zmeny v stanovách, rozhodnutia výboru a kontrolóra. Schvaľuje zlúčenie alebo zrušenie  Asociácie. Členská schôdza je zvolávaná predsedom Asociácie , alebo kontrolórom ASPS .
Koná sa minimálne 1 x ročne. Členská schôdza je uznášania schopná, bez ohľadu na počet prítomných členov. K prijatiu uznesení členskej schôdze je potrebnánadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Členskú schôdzu riadi spravidla predseda, prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení členskej schôdze sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda, prípadne člen predsedajúci členskej schôdzi.

Výbor
V čele Asociácie je výbor , ktorý je  jej štatutárnym orgánom , riadi jej činnosť a jedná v jej mene. Výbor je volený na členskej schôdzi z členov Asociácie. Každý člen výboru môže byť volený opakovane a členská schôdza ho môže kedykoľvek odvolať. Výbor je zodpovedný členskej schôdzi. Výbor uskutočňuje uznesenia členskej schôdze, vybavuje priebežné záležitosti Asociácie , ktoré nepatria do právomoci členskej schôdze. Výbor je povinný na členskej schôdzi predkladať správu  o svojej činnosti a výsledky hospodárenia. Účtovná uzávierka musí byť na členskej schôdzi predložená vždy do dvoch mesiacov od podania daňového priznania. V mene výboru jedná predseda alebo podpredseda a pri podpisovaní za Asociáciu taktiež prikladá k názvu  aj svoj podpis predseda alebo podpredseda. Funkčné obdobie je dvojročné.

Úlohou výboru je:
–  
zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania Asociácie a uznesení členskej schôdze na princípe hospodárnosti
–  zastupovať Asociáciupri rokovaní s inými domácimi a zahraničnými organizáciami
–  
schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh podujatí Asociácie
–  
plánovaťčinnosťafinančný rozpočet Asociácie na ročné obdobie
–  prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov Asociácie a vydávať osvedčenia o členstve novým členom
–  zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1 -krát za rok
 starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov ASPS a iných predpisov Asociácie a v prípade porušenia predpisov môže ukončiť členstvo ktorémukoľvek členovi

 

Predseda

komunikuje s výborom, má rozhodujúce slovo, pomáha pri organizácií ASPS, zvoláva členskú schôdzu, komunikácia s členmi ASPS, plní reprezentačnú funkciu ASPS. Predseda je volený a odvolávaný členskou schôdzou.

Podpredseda

zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti, spolupracuje s výborom, pokiaľ sa stane že nemôže on, poverí osobu z výboru. Podpredseda je volený a odvolávaný členskou schôdzou.

Ekonóm

spravuje finančnú agendu ASPS podľa platných zákonov a predpisov, predkladá 1x ročne kompletnú finančnú správu členskej schôdzi. V nutných prípadoch je povinný predložiť doklady kontrolórovi ASPS. Je oprávnený manipulovať s účtom spolu s predsedom. Ekonóm je volený a odvolávaný členskou schôdzou. Spravuje a vedie  evidenciu členov, prihlášky, zmeny týkajúce sa členov / zmena mena, živnosti a pod. / Na vyžiadanie výboru ASPS podáva  správu o aktuálnom počte členov ASPS a o svojej činnosti. Ekonóm  je volený a odvolávaný členskou schôdzou.

Kontrolór ASPS

 Kontrolór ASPS kontroluje hospodárenie a činnosťAsociácie. Kontrolór ASPS nemôže byť zároveň členom výboru ASPS a je volený na členskej schôdzi.
Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Asociácie. Na požiadanie predkladá členskej schôdzi správu o činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom.

O zvlášť dôležitých otázkach, kde je dôležitý názor všetkých členov, môže výbor vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom Asociácie s hlasovacím právom. V referende rozhoduje 2/3 väčšina vrátených platných odpovedí – hlasov. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členskej základne Asociácie. Referendum môže byť spísané aj mailom, avšak musí byť uverejnené aj na stránke ASPS.

Výbor ASPS sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát v kalendárnom roku a zvoláva ho písomne predseda alebo podpredseda na pokyn predsedu Asociácie.
Výbor ASPS je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a kontrolór ASPS. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnutí.

 

5. Zásady hospodárenia

Finančné prostriedky tvoria : Príspevky, dary, dotácie a výnosy z vlastnej činnosti. Pri hospodárení sa Asociácia musí riadiť platnými zákonmi a predpismi o hospodárení a stanovami.

 

6. Zánik Asociácie

Asociácia zaniká buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jej rozpustení. V prípade zániku sa urobí likvidácia v súlade s právnymi a ekonomickými predpismi.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené na mimoriadnej členskej schôdzi dňa 16.9.2018 v Banskej Bystrici  a nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia Ministerstvom vnútra SR na vedomie.