Stanovy ASPS

1.Úvodné ustanovenie

1. Asociácia strihačov psov Slovenska(ďalej len Asociácia) je občianske združenie so sídlom

T.Vansovej 5/30 , 965 01 Žiar nad Hronom a zastrešuje strihačky podnikajúce alebo zamestnané v odbore úpravy psov. Asociácia vzniká schválením stanov na zakladajúcej členskej schôdzi , ktorú zvoláva prípravný výbor.

2. je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva

2. Členstvo v Asociácii

Členom Asociácie sa môže stať každý strihač, ktorý túto činnosť vykonáva v rámci živnosti a má aspoň dva roky praxe, zamestnanec salónu pre psov s požadovanou dĺžkou praxe, chovateľ psov vlastniaci chovateľskú stanicu, ktorý má prax s úpravou chovaného plemena a zaplatí členský poplatok. Výnimka bola udelená len zakladajúcim členom.

Práva a povinnosti členov Asociácie:

Členovia Asociácie majú právo:

a) zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o všetkých záležitostiach Asociácie

b) voliť a byť volený do orgánov Asociácie (okrem cudzích štátnych príslušníkov, členov do 18 rokov a právnických osôb)

c) zúčastňovať sa na činnosti Asociácie a všetkých akciách organizovaných Asociáciou, využívať služby a výhody Asociácie

d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)

e) predkladať návrhy a pripomienky na činnosť

Členovia Asociácie majú povinnosť:

a) dodržiavať Stanovy a Všeobecné obchodné podmienky ASPS

b) minimálne 1 krát v kalendárnom roku, zúčastniť sa akcie konanej ASPS (seminár, kurz strihania, schôdza, súťaž, zájazd…), prípadne zúčastniť sa strihačskej súťaže v zahraničí ako súťažiaci

c) hlásiť Asociácii akékoľvek zmeny napr. priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo

d) platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky

e) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov Asociácie a zo zverenej funkcie

f) zdržať sa činností, ktoré by poškodili dobré meno Asociácie

Vznik a zánik členstva

Členstvo v ASPS vzniká podaním záväznej prihlášky za súčasného splnenia všetkých stanovených podmienok a zaplatením členského.

Podmienky členstva:

– 2-ročná prax v profesii strihač psov potvrdená príslušným dokumentom (živnostenský list, pracovná zmluva,…)

– v prípade chovateľov, ktorý musia mať prax v úprave chovaného plemena, títo preukážu svoju prax dosiahnutými výbornými výsledkami zo súťaží psov

– o mimoriadne prijatie sa môže uchádzať strihač, ktorý síce nespĺňa podmienku 2-ročnej praxe, ale preukáže svoje schopnosti dosiahnutím výborných výsledkov na súťaži strihania, o mimoriadnom prijatí rozhodne výbor ASPS

Výbor môže v odôvodnených prípadoch udeliť čestné členstvo významným domácim ale aj zahraničným strihačom alebo chovateľom. Títo naplatia členský poplatok. O udelení čestného členstva informuje výbor členov na členskej schôdzi.

Členský poplatok je stanovený v sume 33 EUR na kalendárny rok.

Po splnení všetkých podmienok ASPS vydá osvedčenie o členstve ktoré platí jeden kalendárny rok. Členovia si osvedčenia prevezmú na členskej schôdzi osobne, prípadne prostredníctvom splnomocneného zástupcu. V prípade že tak neurobia bude im osvedčenie zaslané poštou na vlastné náklady.

Členstvo v ASPS zaniká

V prípade že člen nezaplatí ročný členský príspevok najneskôr do 31. 3. príslušného kalendárneho roku bude mu na najbližšej členskej schôdzi zrušené členstvo v ASPS.

Členstvo taktiež zanikne:

– vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z Asociácie

– vylúčením člena (v prípade závažného porušenia predpisov ASPS) Člena môže vylúčiť na základe rozhodnutia výbor Asociácie, ktorý rozhodnutie doručí členovi. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie doručí výboru a ten odvolanie predloží členskej schôdzi ktorá rozhodne. Voči rozhodnutiu členskej schôdze sa nedá odvolať.

– úmrtím člena

– ak člen svojou činnosťou poškodzuje dobré meno ASPS

– ak sa člen v príslušnom kalendárnom roku nezúčastní žiadnej akcie usporiadanej ASPS

Člen, ktorého členstvo zaniklo z iného dôvodu ako pre nezaplatenie členského, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za príslušný kalendárny rok.

3. Činnosť Asociácie

– pomoc pri odbornom raste strihačov usporadúvaním kurzov a seminárov podľa požiadaviek členov

– pomoc pri výbere strihacej techniky a zariadení salónu

– informácie a prezentácie novej techniky a kozmetiky

– vydáva osvedčenia o členstve

– zaisťuje právne poradenstvo

– vyberá príspevky na činnosť schválené členskou schôdzou

– spoluorganizuje zájazdy na strihačské súťaže

dozerá na dodržiavanie predpisov Asociácie, prešetruje prípadné podnety zo strany zákazníkov salónov a ukladá sankcie v prípade zistenia porušení predpisov

– na základe dohody môže Asociácia spolupracovať s ostatnými chovateľskými a strihačskými klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky

– nadväzuje kontakty so zahraničnými strihačskými, chovateľskými klubmi a kynológmi. Získané pozitívne skúsenosti využíva vo svojej činnosti

Členský príspevok je stanovený 33,- eur ročne a schvaľuje ho členská schôdza.

ASPS svojou činnosťou nesleduje podnikateľské ani iné komerčné ciele – osoby v ňom združené nesmú vykonávať činnosti, ktoré nie sú v súlade s etikou a Všeobecnými obchodnými podmienkami ASPS

4. Orgány ASPS

Orgánmi klubu sú:

a) členská schôdza – najvyšší orgán ASPS

b) výbor klubu – štatutárny a výkonný orgán ASPS

c) revízna komisia – kontrolný orgán ASPS

Členská schôdza

Je vrcholným orgánom Asociácie. Schvaľuje stanovy a zmeny v stanovách, rozhodnutia výboru a revíznej komisie. Schvaľuje zlúčenie, zrušenie alebo rozčlenenie Asociácie. Členská schôdza je zvolávaná predsedom Asociácie , alebo predsedom revíznej komisie.

Koná sa minimálne 1x ročne. Členská schôdza je uznášania schopná, bez ohľadu na počet prítomných členov. K prijatiu uznesení členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Členskú schôdzu riadi spravidla predseda, prípadne podpredseda. O rokovaní a uznesení schôdze sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda, prípadne člen predsedajúci schôdzi.

Výbor

V čele Asociácie je výbor , ktorý je jej štatutárnym orgánom , riadi jej činnosť a jedná v jej mene. Výbor je 5 členný je volený na členskej schôdzi z členov Asociácie. Každý člen výboru môže byť volený opakovane a členská schôdza ho môže kedykoľvek odvolať. Výbor volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Výbor je zodpovedný členskej schôdzi. Výbor uskutočňuje uznesenia členskej schôdze, vybavuje priebežné záležitosti Asociácie , ktoré nepatria do právomoci členskej schôdze. Výbor je povinný na členskej schôdzi predkladať správu o svojej činnosti a výsledky hospodárenia. Účtovná uzávierka musí byť na členskej schôdzi predložená vždy do dvoch mesiacov od podania daňového priznania. V mene výboru jedná predseda alebo podpredseda a pri podpisovaní za Asociáciu taktiež prikladá k názvu aj svoj podpis predseda alebo podpredseda. Funkčné obdobie je dvojročné.

Úlohou výboru je:

– zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania Asociácie a uznesení členskej schôdze na princípe hospodárnosti

– zastupovať Asociáciu pri rokovaní s inými domácimi a zahraničnými organizáciami

– schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh podujatí Asociácie

– plánovať činnosť a finančný rozpočet Asociácie na ročné obdobie

– prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov Asociácie a vydávať osvedčenia o členstve novým členom

– zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1-krát za rok

– starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov ASPS a iných predpisov Asociácie a v prípade porušenia predpisov môže ukončiť členstvo ktorémukoľvek členovi

O zvlášť dôležitých otázkach, kde je dôležitý názor všetkých členov, môže výbor vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom Asociácie s hlasovacím právom. V referende rozhoduje 2/3 väčšina vrátených platných odpovedí – hlasov. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členskej základne Asociácie.

Výbor ASPS sa schádza podľa potreby, najmenej 2-krát v kalendárnom roku a zvoláva ho písomne predseda alebo podpredseda na pokyn predsedu Asociácie.

Výbor ASPS je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a predseda dozornej rady.

Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnutí.

Členstvo vo výbore je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii a naopak.

Revízna komisia.

Revízna komisia kontroluje hospodárenie a činnosť Asociácie. Je minimálne dvojčlenná. Člen revíznej komisie nesmie byť členom iného orgánu Asociácie a je volený na členskej schôdzi. Funkčné obdobie je dvojročné.

Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Asociácie. Predkladá členskej schôdzi správu o činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom.

5. Zásady hospodárenia

Finančné prostriedky tvoria : Príspevky, dary, dotácie a výnosy z vlastnej činnosti. Pri hospodárení sa Asociácia musí riadiť platnými zákonmi a predpismi o hospodárení a stanovami.

6. Zánik Asociácie

Asociácia zaniká buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou podobnou organizáciou , alebo právomocnym rozhodnutím ministerstva o jej rozpustení. V prípade zániku sa urobí likvidácia v súlade s právnymi a ekonomickými predpismi.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.9.2008 v Prievidzi a nadobúdajú právoplatnosť dňom registrácie Asociácie.

Pozn. Hrubo vyznačené časti sú nové alebo zmenené a boli schválené na schôdzi dňa 16. 10. 2010.

Dodatok č.1 k stanovám ASPS schváleným dňa 13.9.2008

Týmto dodatkom sa mení :

Článok 3. Činnosť Asociácie

Pôvodný odsek :Členský príspevok je stanovený na sumu 1 000 Sk na rok.

Nový odsek : Členský príspevok sa mení na sumu 33,00 € na rok.